ಒಹ್ ಮನುಜ

ದೇವರೆಂಬ ಜೀವಿ ಇದ್ದನು ಬದುಕ ಆದಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಯ ,ಬುದ್ದಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಓಡ ಓಡಿ ಬಂದರು
ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು ಒಹ್ ಜೀವಿ ಏಕೆ ಮುಳುಗಿರುವೆ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಾದ ಜೀವಿಯ ನಮ್ಬಿಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ
ಏಕೆ ಬೇಡುತಿರುವೇ ನ್ಯಾಯಕಾಗಿ
ಏಕೆ ಬೇಡುತಿರುವೇ ಸಂತಸಕಾಗಿ

ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನು ಅವನಂತೆ, ಆದರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ
ಅವನಿಗೆ ನೋವ ಕಣ್ಣನೀರು
ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದವನು ಆತ, ಆದರು ಕೇಳಿಸದೆ ಆತನಿಗೆ
ಅಕ್ಕರೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ,
ಅನ್ಯಾಯ ಕಾಣದೆ
ಬುದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿತು ಎನಗೆ
ಕಂದ ದೇವರು ಎಂಬುದು ಬರಿ
ಮರೀಚಿಕೆ ಆತ ಇಲ್ಲ
ಈ ಜಗದೊಳು , ಆತ ಬರಿ ಮೂಡತತ್ವದ ಪರಮಾವದಿ
ದೇವನೆಂಬುವನು ಬರಿ ಮೋಸ

೨೦ ವರ್ಷದ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಆಯೀತು.
ಉದಯವಾಯೀತು ಶೋದನೆ ಸತ್ಯಕಾಗಿ

ದೇವರಿಲ್ಲದ ಜಗ್ಗತ್ತು ಕಂಡೆ

ಆತಂಕವ ಕಂಡೆ ಮೊದಮೊದಲು
ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ದೇವನಿಲ್ಲದ ಬದುಕು
ಸರಿ ಎಂಬುದು ಕಂಡೆ.

ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಅಸ್ತ್ರ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾರದು
ದೇವನೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ಬದುಕ ಭಾಗಅಲ್ಲ
ನನಗೆ ನಾನೆ ದೇವರು ನಾನೆ ಅಸುರ
ಈ ಜೀವವೊಂದೇ ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮ
ನನವರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕದ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ
ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ ಕಲಿಯುವೆ
ಕರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕ್ಷ್ಮಮೆ ಕೊಡಲಾರೆ

ಏಕೆಂದರೆ ದೇವನಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ ತಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಹ್ ಮನುಜ

Cheers to life

Airboy89

PS* kindly forgive my spelling mistake since i wrote it using a online software anyone wanna translate the poem are free to do so…

Kindly give feedback

Published by

airboy89

Seeing life from different perspective like "everyone else". A bit of a realistic person and bit of "hope" there are fairy tale ending too type. Love travelling, reading drinking scotch and write whatever comes to mind for i have no certain type of genre since I write for my joy for my relaxation and peace of mind. I like to be what i am rather than be what others want me to be at times can be a stubborn ass and sometimes soft totally depending on the way i get treated. Love being alone even though its not my choice. Love listening to music and sip scotch as i dose off to dream land .... Rest you can find in my post so why don you just check them out... on instagram @the_hkesh on face book @ https://www.facebook.com/hemakesh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s