nerve…!!!!

Nerve …. you are getting on my nerve !!! she grumbled as she walked away. “I had cut off every nerve which stood against you” he mumbled  as he stood in the dark.   ========================================================================== There was darkness inside him, there was anger there was pain. for the nerve of patience had worn thin and […]

ಒಹ್ ಮನುಜ

ದೇವರೆಂಬ ಜೀವಿ ಇದ್ದನು ಬದುಕ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ,ಬುದ್ದಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಓಡ ಓಡಿ ಬಂದರು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು ಒಹ್ ಜೀವಿ ಏಕೆ ಮುಳುಗಿರುವೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಾದ ಜೀವಿಯ ನಮ್ಬಿಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬೇಡುತಿರುವೇ ನ್ಯಾಯಕಾಗಿ ಏಕೆ ಬೇಡುತಿರುವೇ ಸಂತಸಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನು ಅವನಂತೆ, ಆದರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಅವನಿಗೆ ನೋವ ಕಣ್ಣನೀರು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದವನು ಆತ, ಆದರು ಕೇಳಿಸದೆ ಆತನಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯ ಬೇಡಿಕೆ , ಅನ್ಯಾಯ ಕಾಣದೆ ಬುದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿತು ಎನಗೆ ಕಂದ ದೇವರು ಎಂಬುದು […]